Wil Berghuis Seksuologe

Wil Berghuis is seksuologe en heeft zich na de Sociale Academie verder gespecialiseerd in het werken met relaties, systemen en in de psychopathologie.

Verschil in behoefte

De behoefte aan seks is voor iedereen verschillend, De een wil elke dag vrijen en de ander bijvoorbeeld een keer in de maand. Ook kan de zin in seks in de loop van een relatie veranderen. Dit kan komen door bepaalde omstandigheden of lichamelijke factoren.

Privacy

Praktijk Berghuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Berghuis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Praktijk Berghuis hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Als Praktijk Berghuis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Praktijk Berghuis

Dorpsplein 4

4041 GH Kesteren

06 51933738

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk Berghuis verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

1. Het aangaan van een behandelovereenkomst
2. Facturering en boekhouding

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van uw vragen:
Voor doelstelling 1:
Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mailadres, geboortedatum, nummer identiteitsbewijs, naam en polisnummer zorgverzekeraar, hulpvraag, medicatie, overige behandelingen, algemene gegevens over gezondheid. Verder alle relevante gegevens betreffende de hulpvraag, de achtergrond en de behandeling.

Voor doelstelling 2:
Naam, behandeldata, bankrekeningnummer

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de boekhouding.

Verder kunnen alleen gegevens uitgewisseld worden met huisarts of overige behandelaar (bijvoorbeeld psycholoog of specialist) indien u daar voorafgaand schriftelijke toestemming voor hebt gegeven.

Wij als geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Praktijk Berghuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bewaartermijn is minimaal 10 jaar en maximaal 15 jaar na afloop van de behandeling. Indien u echter een schriftelijk verzoek indient tot vernietiging van de gegevens ten behoeve van doelstelling 1 worden uw gegevens terstond vernietigd.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

10 Meest gestelde vragen

 

  • Heb ik een verwijzing nodig?
  • Is er een wachttijd?
  • Moet mijn partner mee?
  • Hoe lang duurt een gesprek?
  • Hoe vaak zijn de gesprekken?
  • Uit hoeveel gesprekken bestaat een behandeling?
  • Vindt er ook een lichamelijk onderzoek plaats?
  • Hoe zit het met mijn privacy?
  • Worden de gesprekken vergoed door mijn verzekering?
  • Hoe kan ik betalen?